Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες μέσω του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής μιας τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να έχουν διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και συγκεκριμένα δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL 3 – πειραματική απόδειξη της έννοιας, TRL 4 – εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία) σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι 25.000 Ευρώ.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι το σύστημα υποβολής προτάσεων στην Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν άμεσα τις Προτάσεις τους, μέχρι και την Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που έχει καθοριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Your email address will not be published. Required fields are marked *