Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Your email address will not be published. Required fields are marked *